Rozdział I – Przepisy Ogólne

§ 1

Nazwa organizacji

1. Stowarzyszenie Mroczne Bractwo, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia: Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG “Mroczne Bractwo”, pozostaje nazwą historyczną i może nadal być wykorzystywana, jako tłumaczenie działalności organizacji.
3. Stowarzyszenie może, w celach promocyjnych, stosować akronim „MB”.

§ 2

4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

Siedziba i teren działania

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Suwałk i województwa podlaskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą władz jest miasto Suwałki.

Rozdział II – cele i sposoby ich realizacji

§ 4

Nasza grupa działa nieformalnie od 2009 roku, najpierw jako Klub Mangi i Anime przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Suwałkach, później jako luźna grupa osób o podobnych zainteresowaniach. Przez wiele lat spotykaliśmy się, by omawiać nowinki w literaturze fantastycznej, wydawnictwach mang i anime oraz przemyśle gier komputerowych i stołowych. Pomyśleliśmy, że nadszedł czas by pokazać się światu i spróbować zainteresować naszą pasją większą liczbę osób powiększając tym samym nasze grono.

§ 5

Cele Stowarzyszenia:

1. Działalność kulturalna związana z grami fabularnymi, fantastyką i kulturą Japonii.
2. Angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
3. Pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia i społeczeństwa na temat literatury, w szczególności z gatunki fantasy i science-fiction.
4. Propagowanie wśród społeczeństwa, głównie młodzieży, wszelkich form twórczości związanych z fantastyką i kulturą Japonii.
5. Promowanie Suwałk jako stolicy fandomu naszego regionu.
6. Popularyzacja gier planszowych, karcianych i fabularnych, zarówno komputerowych, jak i stołowych, gier terenowych i miejskich.
7. Zrzeszanie miłośników fantastyki i kultury Japonii.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Reprezentowanie Suwałk na wyjazdach, konwentach, spotkaniach i imprezach o tematyce fantastycznej i kultury Japonii.
2. Organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konkursów oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami na tematy związane z fantastyką, grami i kulturą Japonii.
3. Organizowanie konkursów, turniejów gier, imprez kulturalnych, przeglądów, wernisaży, gier terenowych i miejskich.
4. Organizowanie spotkań mających na celu rozegranie sesji RPG, gier planszowych, oglądanie filmów i anime.
5. Założenie czytelni („wymienialni”) mang i anime, komiksów, książek i filmów o tematyce fantastycznej.
6. Prowadzenie warsztatów LARP’owych, dla GM’ów i innych.
7. Wszelką inną działalność, również odpłatną, związaną z fantastyką i kulturą Japonii, nienastawioną na zysk.

Rozdział III – członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posiadać członków:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 • Honorowych.

§ 8

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 9

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
9. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
10. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

Odejście ze Stowarzyszenia

11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne zebranie członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja rewizyjna.

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego zebrania członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z trzech członków: prezesa, skryby i skarbnika.
4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
6. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na czas trwania kadencji – 3 lata.
7. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
8. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego komisji oraz dwóch członków komisji.
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
10. Komisja rewizyjna wybierana jest na czas trwania kadencji – 3 lata.
11. Do kompetencji Walnego zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

12. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
13. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

14. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
15. Zwyczajne walne zebrania zwołuje zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą walnego zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania walnego zebrania członków.

§ 12

Sposób podejmowania decyzji

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Rozdział V – dochody Stowarzyszenia

§ 13

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Wysokość składek członkowskich określa się podczas Walnego zebrania członków.

§ 14

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI – sposób reprezentowania stowarzyszenia

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Wszystkie umowy między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu podpisuje jeden z pełnomocników.
3. Pełnomocnikiem staje się członek Stowarzyszenia wybrany podczas głosowania jawnego, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
4. Pełnomocników jest dwóch.

Rozdział VII – zasady wprowadzania zmian w statucie

§ 17

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII – sposób rozwiązania się stowarzyszenia

§ 18

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Słowniczek:

Anime – animacja japońska

Fandom – określenie społeczności fanów, zwykle używane w odniesieniu do fanów fantastyki, mangi i anime oraz RPG

GM – ang. Game Master, Mistrz Gry, prowadzący scenariusz w grze RPG

LARP – ang. Live Action Role-Playing, aktywność, podczas której gracze odgrywają postaci i przeżywają razem pewien scenariusz, gra podobna do improwizowanej sztuki teatralnej

Manga – japoński komiks

RPG – ang. Role-Playing Game, gra fabularna