Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1 Nazwa organizacji

1. Stowarzyszenie Mroczne Bractwo, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia: Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG “Mroczne Bractwo”, pozostaje nazwą historyczną i może nadal być wykorzystywana jako tłumaczenie działalności organizacji.

3. Stowarzyszenie może, w celach promocyjnych, stosować akronim „MB”.

§ 2 Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3 Siedziba i teren działania

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Suwałk i województwa podlaskiego.

2, Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3, Siedzibą władz jest miasto Suwałki.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 4 Nasza grupa działa nieformalnie od 2009 roku, najpierw jako Klub Mangi i Anime przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Suwałkach, później jako luźna grupa osób o podobnych zainteresowaniach. Przez wiele lat spotykaliśmy się, by omawiać nowinki w literaturze fantastycznej, wydawnictwach mang i anime oraz przemyśle gier komputerowych i stołowych. Pomyśleliśmy, że nadszedł czas by pokazać się światu i spróbować zainteresować naszą pasją większą liczbę osób powiększając tym samym nasze grono.

§ 5 Cele Stowarzyszenia

1. Działalność kulturalna związana z grami fabularnymi, fantastyką i kulturą Dalekiego Wschodu.

2. Angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

3. Pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia i społeczeństwa na temat literatury, w szczególności z gatunku fantasy i science-fiction.

4. Propagowanie wśród społeczeństwa, głównie młodzieży, wszelkich form twórczości związanych z fantastyką i kulturą Dalekiego Wschodu.

5. Promowanie Suwałk jako stolicy fandomu naszego regionu.

6. Popularyzacja gier planszowych, karcianych i fabularnych, zarówno komputerowych, jak i stołowych, gier terenowych, miejskich i questingu.

7. Zrzeszanie miłośników fantastyki i kultury Dalekiego Wschodu.

§ 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Reprezentowanie Suwałk na wyjazdach, konwentach, spotkaniach i imprezach o tematyce fantastycznej i kultury Dalekiego Wschodu.

2. Organizowanie konwentu Mroźna Brama w Suwałkach.

3. Zakładanie sekcji i grup tematycznych.

4. Organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konkursów oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami na tematy związane z fantastyką, grami i kulturą Dalekiego Wschodu.

5. Organizowanie konkursów, turniejów gier, imprez kulturalnych, przeglądów, wernisaży, gier terenowych, miejskich i questingu.

6. Organizowanie spotkań mających na celu rozegranie sesji RPG, gier planszowych, oglądanie filmów i anime.

7. Założenie czytelni („wymienialni”) mang i anime, komiksów, książek i filmów o tematyce fantastycznej we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

8. Prowadzenie warsztatów LARP’owych, dla GM’ów i innych.

9. Wszelką inną działalność, również odpłatną, związaną z fantastyką i kulturą Dalekiego Wschodu, nienastawioną na zysk.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może posiadać członków:

 • Zwyczajnych,
 • Honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne zebranie członków uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 9 Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10 Odejście ze Stowarzyszenia

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Zarząd przedstawia decyzję o wykluczeniu Walnemu zebraniu członków i podejmowana jest uchwała, od której osoba wykluczona ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od zebrania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja podjęta podczas zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne zebranie członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja rewizyjna.

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego zebrania członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Zarząd składa się z trzech członków: prezesa, skryby i skarbnika.

4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

6. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na czas trwania kadencji – 3 lata.

7. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

8. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego komisji oraz dwóch członków komisji.

9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

10. Komisja rewizyjna wybierana jest na czas trwania kadencji – 3 lata.

11. Do kompetencji Walnego zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

12. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

13. Walne zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

14. Walne zebrania mogą odbywać się elektronicznie poprzez internetowe narzędzia komunikacyjne.

15. Walne zebrania zwoływane jest:

 • raz w roku, jako sprawozdawcze,
 • co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,

zawiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą walnego zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania walnego zebrania członków.

§ 12 Sposób podejmowania decyzji

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Rozdział V – Dochody Stowarzyszenia

§ 13

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Wysokość składek członkowskich określa się podczas Walnego zebrania członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI – Sposób reprezentowania stowarzyszenia

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. Wszystkie umowy między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu podpisuje jeden z pełnomocników.

3. Pełnomocnikiem staje się członek Stowarzyszenia wybrany podczas głosowania jawnego, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie.

4. Pełnomocników jest dwóch.

Rozdział VII – Zasady wprowadzania zmian w statucie

§ 15 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII – Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

§ 16

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Słowniczek:

 • Anime – animacja japońska,
 • Fandom – określenie społeczności fanów, zwykle używane w odniesieniu do fanów fantastyki, mangi i anime oraz RPG,
 • GM – ang. Game Master, Mistrz Gry, prowadzący scenariusz w grze RPG,
 • LARP – ang. Live Action Role-Playing, aktywność, podczas której gracze odgrywają postaci i przeżywają razem pewien scenariusz, gra podobna do improwizowanej sztuki teatralnej,
 • Manga – japoński komiks,
 • RPG – ang. Role-Playing Game, gra fabularna.