1. Organizatorem Festiwalu Fantastyki Mroźna Brama 2019 jest Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG Mroczne Bractwo oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
 2. Mroźna Brama 2019 odbywa się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach przy ulicy Teofila Noniewicza 10 (zwanej dalej szkołą festiwalową) w Suwałkach, w dniach 14-15 września 2019 roku.
 3. Każda osoba fizyczna, która wykupi lub otrzyma od osoby uprzywilejowanej do jej wydania identyfikator na Mroźną Bramę staje się pełnoprawnym Uczestnikiem Festiwalu, niezależnie od formy, w jakiej występuje (uczestnik/wystawca/prelegent/obsługa etc.). Identyfikator wykupić można
  w punkcie akredytacji podczas trwania Festiwalu.
 4. Każdy uczestnik festiwalu Mroźna Brama 2019 (zwanego dalej Mroźną Bramą lub Festiwalem) wykupując akredytację akceptuje niniejszy regulamin, przepisy porządkowe właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Mroźnej Bramy. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów i obsługę festiwalu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Mroźnej Bramy 2019 każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonych przez Regulamin obowiązków, jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. W przypadkach stwarzających taki moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 7. Regulamin dostępny będzie:
  1. na stronie internetowej
  2. w punkcie sprzedaży akredytacji.
 8. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 9. Na terenie Festiwalu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator. Każdy uczestnik Mroźnej Bramy zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający udział w Festiwalu. Osobom nieposiadającym identyfikatora obsługa wskaże najkrótszą drogę do wyjścia.
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy akredytacji bez wezwania i posiadać przez cały czas trwania imprezy uzupełnioną poprawnie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej oraz w punkcie akredytacji Uczestników na terenie Festiwalu (do wypełnienia przez rodzica).
  1. Organizator informuje, że okazanie zgody rodzica/opiekuna opatrzonej sfałszowanym podpisem jest zgodnie art. 270 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwem, a osoba dopuszczająca się takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 11. Na terenie budynków szkoły festiwalowej uczestnicy przebywać mogą każdego dnia od rozpoczęcia punktów programu do godziny 18:00.
 12. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Gwardzistów oraz Organizatorów. Uczestnicy nie zgadzający się z decyzjami wcześniej wspomnianych mogą wnieść skargę do Namiestnika Północy. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Festiwalu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. 
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 15. Zabronione jest wnoszenie na teren Mroźnej Bramy:
  1. broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,
  2. przedmiotów niebezpiecznych,
  3. broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej),
  4. broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),
  5. materiałów wybuchowych,
  6. substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,
  7. środków odurzających,
  8. innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
  9. repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:
   1. rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),
   2. zwolnione sprężyny,
   3. puste magazynki i komory nabojowe,
   4. bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.
 16. Przedmioty wymienione w pkt. 15 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody członka zarządu Organizatora, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.
 17. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć czy uczestnictwa w punkcie programu tego wymagającym).
 18. Na terenie Festiwalu zabrania się:
  1. spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania pod ich wpływem,
  2. zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników oraz własnego,
  3. niszczenia wyposażenia i budynków szkoły festiwalowej,
  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami,
  5. powielania multimediów chronionych prawami autorskimi,
  6. prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu.
 19. Na terenie Festiwalu uczestnicy są zobowiązani do:
  1. zachowania czystości, porządku oraz kultury osobistej,
  2. respektowania zakazu palenia – palenie dozwolone jest poza budynkiem szkoły festiwalowej, w miejscach do tego wyznaczonych,
  3. respektowania wszystkich zakazów i nakazów wymienionych
   w niniejszym Regulaminie.
 20. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej).
 21. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu bez zwracania kosztów akredytacji. W przypadku odmowy opuszczenia terenu Mroźnej Bramy lub agresywnego zachowania, Organizatorzy zobowiązani są powiadomić policję.
 22. W trakcie Festiwalu niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty Organizatorów lub Gwardzistów. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 23. Na terenie Festiwalu znajdować się będzie kilka wyraźnie oznaczonych pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tych ograniczeń.
 24. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Mroźnej Bramy, organem rozstrzygającym jest Namiestnik Północy, tj. Anna Domoradzka.
 25. Każdy uczestnik Mroźnej Bramy zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Zarządowi Suwalskiego Stowarzyszenia Mangi, Anime, Fantastyki i RPG – ich decyzja jest ostateczna.
 26. Organizatorzy Mroźnej Bramy nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 27. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Mroźnej Bramy. Wyjątek stanowią psy przewodnicy oraz psy asystenci osób niepełnosprawnych.
 28. Każdy uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania Festiwalu w celach promocyjnych Mroźnej Bramy i innych imprez Organizatora.
 29. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Festiwalu a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Festiwalu.